Chroń markę i jej możliwości

Czym jest Trademark Clearinghouse?

Trademark Clearinghouse (TMCH) to zaawansowany mechanizm ochrony praw intelektualnych i integralna część programu „nowe domeny” (new global Top-Level Domain) od ICANN. Operatorzy nowych gTLD będą ponosić odpowiedzialność za wprowadzenie mechanizmów ochrony praw wspieranych przez Trademark Clearinghouse. TMCH umożliwia właścicielom marek przekazywanie danych związanych z ich znakiem towarowym do jednej skonsolidowanej bazy danych przed rozpoczęciem rejestracji nowych gTLD i ochronę swoich prawe jeszcze przed uruchomieniem danej nowej końcówki.

Weryfikacja danych jest podstawowym i najważniejszym warunkiem, który należy spełnić. Właściciel znaku towarowego będzie musiał przejść przez proces weryfikacji zanim będzie w stanie zarejestrować nazwę domeny w fazie Sunrise, czyli w okresie wstępnej rejestracji, która występuje dla wielu nowych domen gTLD.

Wstępna i darmowa pre-rejestracja nowych domen gTLD jest oferowana bezpłatnie przez Web Solutions. Kliknij tutaj aby pre-rejestrować swoją domenę.

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z naszym zespołem pomocy technicznej support@web-solutions.eu.

Usługi oferowane przez TMCH:

Marki są chronione przez TMCH na dwa sposoby: dzięki usłudze Sunrise Service i usłudze zgłaszania roszczeń dotyczących znaków towarowych.

Web Solutions oferuje Usługę zgłoszenia do TMCH. Kliknij tutaj, aby przeczytać więcej.

Usługi TMCH Sunrise:

Sunrise jest to początkowy okres od 30 do 60 dni w którym dane domeny są zablokowane dla ogółu społeczeństwa. Posiadacze znaków towarowych mogą korzystać z Sunrise, zabezpieczając nazwę domeny, która pasuje do ich znaku towarowego. Okres Sunrise jest obowiązkowy dla wszystkich nowych domen gTLD, a minimalnym wymogiem uczestnictwa w nim jest zatwierdzony wpis o znaku towarowym w Trademark Clearinghouse.

Właściciele znaków towarowych mogą rejestrować swoje prawa własności intelektualnej bezpośrednio w TMCH lub przez akredytowanego agenta. Web Solutions jest akredytowanym agentem w Trademark Clearinghouse oferującym Usługę zgłoszenia do TMCH zapewniającą sprawny proces zbierania i przesyłania wszystkich niezbędnych informacji do TMCH.

Po weryfikacji,  prawa własności intelektualnej (Intelectual Property) przechowywane są w scentralizowanym repozytorium i mogą zostać wykorzystane do zarejestrowania odpowiedniej nazwy domeny, zanim rozpocznie się rejestracja ogólna. Dzięki jednej rejestracji obejmującej aż 1000 uruchomień gTLD, proces ten znacznie zmniejszy powiązane koszty administracyjne i zużycie czasu dla właścicieli danych znaków towarowych.

Usługi zgłaszania roszczeń do TMCH:

Usługa zgłaszania roszczenia dla znaków towarowych następuje po okresie Sunrise. Jest to usługa powiadamiania – administrowana przez ICANN i dotyczy wszystkich działających nowych domen (gTLD) – oraz służy ona ostrzegania zarówno rejestrujących nazwy domeny, jak i właścicieli znaków towarowych o możliwych naruszeniach. Usługa działa w następujący sposób:

Potencjalny wnioskodawca nazwy domeny otrzymuje ostrzeżenie przy próbie zarejestrowania nazwy domeny, która pasuje do znaku towarowego wymienionego w TMCH.

Jeżeli po otrzymaniu i akceptacji zawiadomienia wnioskodawca nadal zarejestruje nazwę domeny to właściciel odpowiedniego znaku towarowego otrzyma powiadomienie o rejestracji nazwy domeny, tak aby mógł zdecydować czy podjąć odpowiednią akcję, czy też nie.

Akceptowane znaki towarowe

Znaki towarowe które mogą być akceptowane i weryfikowane przez Trademark Clearinghouse:

 • zarejestrowane znaki towarowe,
 • znaki chronione przez statut lub traktat,
 • znaki zatwierdzone przez sąd,
 • wszelkie inne znaki, które stanowią prawa własności intelektualnej (IP) zgodnie z polityką rejestru i które spełniają wymagania kwalifikacyjne Trademark Clearinghouse.

W przypadku, gdy na wniosek rejestru zostaną przyjęte inne rodzaje znaków, dodatkowe wytyczne dotyczące tych znaków zostaną opublikowane na stronie internetowej.

Zarejestrowane znaki towarowe

Zarejestrowany znak towarowy jest znakiem krajowym lub regionalnym (tj. np. obejmuje wiele krajów) zarejestrowanym w rejestrze głównym w ramach jurysdykcji znaku. Oznacza to, że dany znak towarowy musi obejmować swoim zasięgiem jakiś kraj oraz jest aktywny w momencie zgłoszenia do weryfikacji.

Następujące produkty nie są uznawane za zarejestrowane znaki towarowe i nie będą mogły zostać uwzględnione w Trademark Clearinghouse:

 • Aplikacje o znaki towarowe;
 • Znaki towarowe zarejestrowane przez miasto, województwo, region lub region niższy niż krajowy;
 • Międzynarodowe zgłoszenia znaków towarowych składane za pośrednictwem systemu Madrid, które nie mają zasięgu krajowego;
 • Zarejestrowane znaki, które były przedmiotem skutecznego odwołania, unieważnienia lub sprzeciwu

Następujące znaki nie są uważane za zastrzeżone znaki towarowe, ale kwalifikują się do umieszczenia w Trademark Clearinghouse pod innym znakiem towarowym:

 • Popularne znaki handlowe (chyba że są również zarejestrowane);
 • Niezarejestrowany znak towarowy (uwzględniając prawo zwyczajowe);
 • Znaki zatwierdzone przez sąd;
 • Znaki chronione na mocy ustawy lub traktatu;
 • Inne znaki, które obejmują własność intelektualną.

Następujące zarejestrowane znaki handlowe nie będą akceptowane przez Trademark Clearinghouse:

 • Zarejestrowany znak towarowy, który zawiera rozszerzenie najwyższego poziomu, na przykład znaki towarowe, takie jak “icann.org” lub “.icann”;
 • Każdy zarejestrowany znak towarowy rozpoczynający się od lub zawierający “kropkę” (.) (Na przykład znak towarowy “websolutions.” Nie zostanie zaakceptowany);
 • Każdy zarejestrowany znak towarowy, który nie zawiera żadnych liter, cyfr, słów lub ważnych znaków DNS.

Znaki chronione przez ustawę lub traktat

W przypadku znaków chronionych przez ustawę lub traktat, właściwy statut musi obowiązywać w momencie złożenia znaku w Trademark Clearinghouse. Znaki te mogą obejmować, ale nie są ograniczone do nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych.

Następujące znaki nie są traktowane jako znaki chronione przez ustawę lub traktat i nie kwalifikują się do włączenia do Trademark Clearinghouse:

 • Znaki towarowe lub wnioski o ochronę znaku;
 • Popularne znaki towarowe (o ile nie są również chronione przez statut lub traktat);
 • Znaki towarowe USA;
 • Międzynarodowe zgłoszenia znaków towarowych składane za pośrednictwem systemu madryckiego;
 • Zastrzeżone znaki towarowe, które podlegały skutecznemu odwołaniu, unieważnieniu, sprzeciwowi lub postępowaniu naprawczemu.

Następujące znaki nie są uważane za zastrzeżone znaki towarowe, ale kwalifikują się do umieszczenia w Trademark Clearinghouse pod innym znakiem towarowym:

 • Zarejestrowane znaki towarowe;
 • Niezarejestrowany znak towarowy (wliczając prawo zwyczajowe);
 • Znaki zatwierdzone przez sąd;
 • Inne znaki, które obejmują własność intelektualną.

Należy pamiętać, że aby taki znak został przyjęty do usługi Sunrise, musi on być szczególnie chroniony na mocy statutu lub traktatu w dniu lub przed datą 26 czerwca 2008 r.

Następujące znaki nie będą akceptowane przez Trademark Clearinghouse, nawet jeśli są chronione przez ustawę lub traktat:

 • Każdy znak chroniony na mocy ustawy lub traktatu, który składa się z rozszerzenia najwyższego poziomu, takiego jak “icann.org” lub “.icann” jako znaku;
 • Jakikolwiek znak chroniony na podstawie ustawy lub traktatu, rozpoczynający się od lub zawierający “kropkę” (.) (np. znak “websolutions.” nie zostanie przyjęty);
 • Każdy znak chroniony na mocy ustawy lub traktatu, który nie składa się z żadnych słów, liter, cyfr ani znaków ważnych dla systemu DNS; i
 • Wszelkie znaki chronione ustawą lub traktatem, których statut lub traktat mają zastosowanie tylko do określonego regionu, miasta lub stanu.

Znaki zatwierdzone przez sąd

Znaki zatwierdzone przez sąd to znaki które zostały zatwierdzone przez sąd lub inne postępowanie sądowe na poziomie krajowym, takie jak niezarejestrowane znaki (uwzględniając prawo zwyczajowe) lub popularne znaki. W przypadku, gdy znak został zatwierdzony w postępowaniu sądowym, organ sądowy musiał istnieć jako właściwy sąd przed datą wydania nakazu lub wyroku. Wszelkie powołane organy muszą posiadać oznaczenia autentyczności i muszą mieć prawo do zatwierdzania znaków (tj. dokumentacja poświadczająca zatwierdzenie znaku musi być wystarczająca na tyle, aby Trademark Clearinghouse nie musiał konsultować się z zewnętrznymi podmiotami).

Następujące znaki nie są traktowane jako znaki chronione przez ustawę lub traktat i nie kwalifikują się do włączenia do Trademark Clearinghouse:

 • Aplikacje znaków towarowych;
 • Znaki towarowe USA;
 • Międzynarodowe zgłoszenia znaków towarowych składane za pośrednictwem systemu madryckiego;
 • Zastrzeżone znaki towarowe, które podlegały skutecznym procedurom unieważnienia, unieważnienia lub postępowania naprawczego;

Następujące znaki nie są uznawane za znaki zatwierdzone przez sąd, ale mogą kwalifikować się do umieszczenia w Trademark Clearinghouse pod innym znakiem towarowym:

 • Zarejestrowane znaki towarowe;
 • Znaki chronione na mocy ustawy lub traktatu;
 • Inne znaki stanowiące własność intelektualną.

Następujące znaki, nawet jeśli są zatwierdzone przez sąd, nie będą akceptowane przez Trademark Clearinghouse:

 • Każdy znak zatwierdzony przez sąd, który składa się z rozszerzeń na najwyższym poziomie, takich jak “icann.org” lub “.icann”;
 • Każdy znak towarowy zatwierdzony przez sąd rozpoczynający się od “kropki” (.) Lub zawierający “kropkę” (.);
 • Każdy znak zatwierdzony przez sąd, który nie składa się z żadnych słów, liter, cyfr ani znaków ważnych dla systemu DNS; i
 • Każdy znak zatwierdzony przez sąd wojewódzki lub miejski (szczebel niższy niż krajowy).

 Mechanizm ochrony praw